Ga naar de inhoud

Privacy Verklaring

Vzw VLAAMSE BLINDENRAAD

Ons website adres is: https://vlaamseblindenraad.be.

De VZW Vlaamse Blindenraad (VBR) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we u heldere en transparante informatie geven over welke gegevens van u we verzamelen en hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De Vlaamse Blindenraad houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2020/679). 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring vragen heeft, contacteer ons op:

vzw Vlaamse Blindenraad
p/a Kouwenberg 13
2290 Vorselaar
vzwvlaamseblindenraad@gmail.com
ond. 404.075.769

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door de Vlaamse Blindenraad verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Ledenadministratie en dienstverlening aan leden;
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de Vlaamse Blindenraad;
 • Verzorgen van opleidingen en workshops;
 • Het bekendmaken van onze werking en activiteiten door het versturen van geschreven, audio en digitale publicaties waaronder briefwisseling, ledenmagazines, flyers, folders, brochures…;
 • Occasionele e-mails met een aanbod voor voorstellingen of extra activiteiten;
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid.

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, zoals het nemen van foto’s waarop u zou voorkomen, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug te trekken.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres,
 • Privé contactgegevens: telefoonnummer, gsm nummer, e-mail adres;
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer en Rijksregisternummer;
 • Persoonlijke kenmerken : geboortedatum, geboorteplaats, geslacht/gender, nationaliteit;
 • Interesses en aanwezigheden;
 • Financiële bijzonderheden (o.a. rekeningnummer, betalingen, …);
 • uw hoedanigheid: lid, bestuurslid, lid van de Algemene Vergadering, sympathisant, vrijwilliger, andere;
 • visuele beperking of valide;
 • leesvorm (papier of mail);
 • Audiovisueelmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …) met telkens de uitdrukkelijke vraag om toestemming hiervoor op het moment zelf dat er audiovisueel materiaal wordt gebruikt.

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen: persoonlijk, telefonisch, e-mail contact, op papier. 

Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de eventueel aangesloten verenigingen, organisaties, clubs of federaties.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden of te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging. 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden – verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:

 • Het verzorgen van de financiële administratie
 • Het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers
 • Het verzorgen (en verspreiden) van ledenmagazines en uitnodigingen.
 • subsidie-aanvragen

Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens te delen.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.

Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien jij ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft.  U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte. 

Bewaartermijn

De Vlaamse Blindenraad bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).  Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

De Vlaamse Blindenraad verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 5 jaar na laatste gebruik.

Uw rechten omtrent uw gegevens

 • U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben;
 • U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn;
 • U heeft het recht op verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is;
 • U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking : indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

Via het boven vernoemde adres kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :

 • Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
 • Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
 • commission@privacycommission.be

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

De Vlaamse Blindenraad kan haar privacyverklaring steeds aanpassen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website, in het ledenmagazine of via een aparte publicatie.

De laatste wijziging gebeurde op 25 JANUARI 2021.

Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Contacteer ons indien u deze wilt raadplegen.