Ga naar de inhoud

Wie Zijn Wij

electrische tandem

Onze vereniging werd op het einde van de jaren 50 opgericht als “Nationale Blindenraad”. Na de regionalisering van de welzijnszorg werd de naam naar analogie aangepast. Oorspronkelijk hadden de stichters het doel om een gezinsvervangend tehuis op te richten. De benadering had een bovenmatig caritatief karakter wat zeker in de tijdsgeest van toen moet worden bekeken.
Zinvolle vrijetijdsbesteding was schaars, een gevarieerd en aangepast studieaanbod was te verwaarlozen en de integratie op de arbeidsmarkt quasi onbestaande.
Uiteindelijk werd het tehuis nooit gerealiseerd. De activiteiten beperkten zich hoofdzakelijk tot een 4‑jaarlijks treffen waar de leden culinair en muzikaal werden verwend en met een beloning huiswaarts keerden.

Sinds enkele jaren heeft de Vlaamse Blindenraad zich geheroriënteerd en mede door het realiseren van een Vlaams dienstencentrum voor blinden en slechtzienden bieden zich uitdagende opportuniteiten aan.
De kracht van onze werking zit verankerd in het principe “vóór en dóór blinden en slechtzienden”, ondersteund door een team van enthousiaste vrijwilligers. Gestoeld op eigen ervaringen, en met passie voor het leven, bieden wij aan lotgenoten voor kleine en grote bekommernissen concrete en duurzame oplossingen aan.
Daar complexe procedures meestal al een aanzienlijke financiële voorafname hebben gedaan op de eigenlijke zorg, vragen wij geen voorafgaande onderzoeken, worden wederkerende handelingen en overbodige afspraken vermeden. Anders gezegd, de toegang tot onze hulp is buitengewoon laagdrempelig en we gaan spaarzaam om met de aangereikte middelen. Elke visueel gehandicapte kan toetreden en mag nu al rekenen op een brede zorg die zowel individueel als in groep wordt aangeboden.

Financieel wordt de werking van de Vlaamse Blindenraad voornamelijk gedragen door donaties, giften en legaten van personen, bedrijven en door de opbrengst van activiteiten van groeperingen.

In De Kijker

Onze Visie

De Vlaamse Blindenraad stelt zich tot doel blinden en slechtzienden te verenigen met het oog op het verhogen van hun levensstandaard, en dit in de breedst mogelijke betekenis.
We trachten om de zelfredzaamheid, zowel in het dagelijks leven alsook op professioneel vlak, te bevorderen en bij te dragen tot hun sociale integratie.
Hiervoor maken wij gebruik van onze eigen ervaringsprocessen, waardoor we des te meer de noden, behoeften en verzuchtingen optimaal met lotgenoten kunnen delen. Dit streven wij na door praktische vaardigheden aan te leren en waar nodig gericht te assisteren, psychische bijstand te verlenen, activiteiten te ontplooien op het gebied van sport en ontspanning, gezondheid en lifestyle, educatie en vorming, culturele verrijkingen en culinaire exploraties.
Door middel van deze maatregelen verhogen wij de sociale status van blinden en slechtzienden,
waardoor zij uiteindelijk op de meest zelfstandige wijze kunnen anticiperen op de maatschappelijke evoluties, hun kansen op de arbeidsmarkt toenemen, een positieve zinvolle inbreng in familieverband stimuleren en ongeremd kunnen participeren in de samenleving.

PIXEL

Ons periodiek ledenmagazine “PIXEL” verschijnt jaarlijks 4 keer.
Je vindt er visueel gehandicapte gerelateerde informatie terug, aankondigingen en verslagen van activiteiten, tips en tricks zoals een kookrubriek, toelichting bij een actueel onderwerp en uiteraard brengen we je via dit ledenmagazine op de hoogte van wat leeft en beweegt binnen de vereniging.
De leden krijgen de gelegenheid om mee te participeren door een artikel of weetje voor dit ledenmagazine aan te brengen.

De publicatie gebeurt digitaal in toegankelijk tekstformaat en in gesproken vorm, alsook in grootdruk.
Je kunt hier het recentste ledenmagazine in doc downloaden.
En hier vind je het recentste ledenmagazine in mp3 terug.

Veel leesplezier!

Onze Partners

Logo Crelan Foundation


Motovereniging vzw 2 Nowhere uit Vosselaar.
Sportvereniging voor personen met een visuele beperking ‘Vige Kempen’.
“Drie bijzondere gasten met talent “-  Drie bijzondere gasten.